Club Silbest

Amateur

Club Silbest (2016) is a cycling team from Japan.

Riders in
Fuse Hirotomi
Hamada Kenji
Inomata Kiyoshi
Inoue Toshiya
Ishii Tomo
Kato Hiroo
Kondo Tomohiko
Konoike Ryo
Matsui Masamichi
Miyamae Akihiro
Ogawa Hikaru
Ohara Hiromi
Sai Teruhisa
Tsuji Kunihiro
Ueda Takashi
Riders out
Fujita Takashi Igname Shinano Yamagata
Hirata Masashi
Kobayashi Masaaki
Koga Satoshi
Konishi Yuki
Matsui Hibiki
Riders renewed
Fujioka Tetsuya
Inoue Hitoshi
Kamatani Tetsuya
Matsuki Kenji
Naemura Toru