Tour de Kumano

Overall Points Mountain Youth

Year CAT Links Winner Second Third
2021 2.2 Information---
2019 2.2 Results Orluis Aular Atsushi Oka Youcef Reguigui
2018 2.2 Results Marc De Maar Benjamin Dyball Benjamin Prades
2017 2.2 Results Jose Vicente Toribio Oscar Pujol Marcos Garcia
2016 2.2 Results Oscar Pujol Benjamin Prades Thomas Lebas
2015 2.2 Results Benjamin Prades Ilya Gorodnichev Damien Monier
2014 2.2 Results Francisco Mancebo Jose Vicente Toribio Cameron Bayly
2013 2.2 Results Julian Arredondo Fortunato Baliani Nathan Earle
2012 2.2 Results Fortunato Baliani Julian Arredondo Thomas Lebas
2011 2.2 Results Fortunato Baliani Miguel Angel Rubiano Taiji Nishitani
2010 2.2 Results Andrey Mizurov Takashi Miyazawa Shinichi Fukushima
2009 2.2 Results Valentin Iglinskiy Shinri Suzuki Dmitriy Fofonov
2008 2.2 Results Miyataka Shimizu Satoshi Hirose Yukiya Arashiro
2007 Am Results Kazuhiro Mori Shinri Suzuki Yoshimitsu Tsuji
2006 Am Results Tomoya Kano Suzuki Mare Kazuya Okazaki
2001 NE Results Mitsuteru Tanaka Shinri Suzuki Kazuya Okazaki