CN Uzbekistan RR-JR

Year CAT Links Winner Second Third
2022 CN Results Troman Vladislav Tuychiev Abdulkhamid Ergashev Sanjarbek
2021 CN Results Takhirov Diyor Gorelikov Sergey Tuychiev Abdulkhamid
2020 CN Results Rakhimbaev Behzodbek Sirko Dmitriy Bocharov Dmitriy