Uzbekistan ITT-JR

Uzbekistan

Year CAT Links Winner Second Third
2022 CN Results Abdurakhmanov Davirjan Ergashev Sanjarbek Bobosherov Farrukh
2021 CN Results Sultanov Samandar Zaribov Davlatyor Tuychiev Abdulkhamid
2020 CN Results Rakhimbaev Behzodbek Bocharov Dmitriy Mirzarakhimov Kamronmirzo