Grand Prix Kayseri

Year CAT Links Winner Second Third
2021 1.2 Results Zabelinskaya Olga Antoshina Tatiana Vysotska Yevgeniya