Front Races Teams Riders Ranking Agency Fantasy

CN Japan Track

2019

Main page
Race CN Japan Track
Nation Japan - Izu JKA250
Date September 14th-16th
Classification Track
What Track
What Date Winner
1km Time Trial 14.Sep Keitaro Sawada
4km Pursuit 14.Sep Kazushige Kuboki
Scratch 14.Sep Eiya Hashimoto
Sprint 14.Sep Tomoyuki Kawabata
Points Race 15.Sep Kazushige Kuboki
Keirin 15.Sep Yudai Nitta
Madison 15.Sep Eiya Hashimoto
Kazushige Kuboki
Team Sprint 16.Sep Kazuki Amagai
Tomohiro Fukaya
Yudai Nitta
Team Pursuit 16.Sep Ryo Chikatani
Eiya Hashimoto
Shunsuke Imamura
Kazushige Kuboki