Front Races Teams Riders Ranking

JBCF Japan Track Championships | 2019 Stages

Information Results Startlist

Main page

Overview 4km Pursuit 3km Pursuit 1km Time Trial Team Pursuit Team Sprint Points Race Keirin Sprint Scratch

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
4km Pursuit 3.Aug - Results - Masamitsu Watanabe Kakeru Omae Hiroaki Harada
3km Pursuit 3.Aug - Results - Sota Himura
1km Time Trial 4.Aug - Results - Takumi Masugi Masamitsu Watanabe Shogo Horie
Team Pursuit 4.Aug - Results - Keigo Kusaba
Hayato Okamoto
Kakeru Omae
Shotaro Watanabe
Ryohei Fujita
Shunki Ito
Nozomu Onodera
Michinari Takagi
Shingo Iwasa
Ryoma Masuda
Yasumasa Oka
Rei Watanabe
Team Sprint 4.Aug - Results - Shogo Fujii
Minoru Kotani
Takao Yamanaka
Kaichi Dojo
Shono Shima
Kairi Suehiro
Arashi Hatadan
Shin Ito
Kazuhiro Sugata
Points Race 4.Aug - Results - Hiroaki Harada Kakeru Omae Daichi Tomio
Keirin 4.Aug - Results - Keigo Kusaba Shogo Horie Kairi Suehiro
Sprint 4.Aug - Results - Kazuhiro Sugata Shin Ito Takao Yamanaka
Scratch 4.Aug - Results - Shotaro Watanabe Daichi Tomio Hayato Okamoto