Front Races Teams Riders Ranking Agency Fantasy

East Japan Track

2019

Main page
Race East Japan Track
Nation Japan - Misuzuko
Date June 22nd-23rd
Classification Track
What Track
What Date Winner
4km Pursuit 22.Jun Masamitsu Watanabe
3km Pursuit 22.Jun Hiroto Takeshita
1km Time Trial 23.Jun Koki Hori
Team Pursuit 23.Jun Ryohei Fujita
Shunki Ito
Nozomu Onodera
Michinari Takagi
Team Sprint 23.Jun Kaichi Dojo
Shono Shima
Kairi Suehiro
Points Race 23.Jun Michinari Takagi
Scratch 23.Jun Hiromi Ohara
Keirin 23.Jun Shogo Horie
Sprint 23.Jun Shono Shima