2018 Domin Sport

Riders Race program Results

List Expanded

Artur Detko

Nat. Poland
Born 35 y , 1983-02-18
21 General Final Ranking Pzkol
18 Puchar Uzdrowisk
20 Mem.Henryka Lasaka

Patryk Kostecki

Nat. Poland
Born 25 y , 1993-08-17
12 CX - Podbrezova
4 CX - Rymarov
19 CX - Hlinsko

Tobiasz Pawlak

Nat. Poland
Born 22 y , 1995-11-24
22 General Final Ranking Pzkol
DNF Puchar Uzdrowisk
10 Mem.Henryka Lasaka

Jaroslaw Rebiewski

Nat. Poland
Born 44 y , 1974-02-27
DNF Puchar Uzdrowisk
61 Mem.Henryka Lasaka
89 Dookola Mazowska

Info

Season 2018
Division -
Based Poland